ปัจฉิมนิเทศ 2566

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ดำเนินการเข้าระบบปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เข้ารับการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ คลิก..