ปฐมนิเทศ (สำหรับนึกศึกษาใหม่)

ปัจฉิมนิเทศ 2566

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้ดำเนินการเข้าระบบปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

เข้ารับการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ คลิก..