ติดต่อ-สอบถาม

หากนักศึกษาพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการปฐมนิเทศสามารถสอบถามได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ