ติดต่อ-สอบถาม

หากนักศึกษาพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการปฐมนิเทศสามารถสอบถามได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS
กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ